อบรม สร้างแอพ iOS และ Android ด้วย PhoneGap 3.5

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรของสำนัก หลักสูตร “การสร้างแอพ IOS และ Android ด้วย PhoneGap 3.5”  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557   ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9  อาคารสยามบรมราชกุมารี  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน  15 คน

 

วิทยากร : คุณธีรเศรษฐ์ จิรภัทร์ชาญเดช

 

Loading...
Loading...