อบรม พัฒนาทักษะการออกแบบและผลิตงาน Multimedia Presentation อย่างสร้างสรรค์

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะการออกแบบและผลิตงาน Multimedia Presentation อย่างสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 34 คน  

ผู้บรรยาย: กรพรหม  ถิระวัฒน์,     อัจฉริยา  เปรมเล็ก

 

 

Loading...
Loading...