ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก ได้ทำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมสำนัก เมื่อวันที่ 5  สิงหาคม 2557  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สำนัก 

โดยมี รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นประธาน ผศ.จุฑามาส ไพบูลย์ศักดิ์ เป็นกรรมการ และ ผศ.ดร.นวลนดา สงวนวงษ์ทอง เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

Loading...
Loading...