ประชุม พัฒนากระบวนงานของกลุ่ม IT

ซึ่งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการประชุม

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ห้อง 801 ชั้น 8  อาคารสยามบรมราชกุมารี  โดยผู้เข้ารับการอบรมจำนวน  34 คน

โดยมี ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม (ผู้อำนวยการ) เป็นประธานการประชุม

 

 

 

 

Loading...
Loading...