อบรม การประยุกต์ใช้แบบฟอร์มดิจิตอลในองค์กร

ซึ่งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากร 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9  อาคารสยามบรมราชกุมารี  โดยผู้เข้ารับการอบรมจำนวน  29 คน

วิทยากร : คุณกรพรหม  ถิระวัฒน์

 

Loading...
Loading...