อบรม การประยุกต์ใช้ Cloud service สำหรับงานเอกสาร

ซึ่งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมให้กับบุคลากรสำนักวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 9  อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยผู้เข้ารับการอบรม ทั้งหมด จำนวน  12 คน

วิทยากร : คุณกรพรหม  ถิระวัฒน์ 

 

 

Loading...
Loading...