อบรม การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Word และเทคนิคการจัดรูปเล่มเอกสาร

อบรมการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Wordและเทคนิคการจัดรูปเล่มเอกสาร ครั้งที่ 1

ซึ่งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9  อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยผู้เข้ารับการอบรมทั้งนักศึกษาและบุคลากร ทั้งหมด จำนวน  47 คน

วิทยากร : คุณกรพรหม  ถิระวัฒน์ , คุณกฤษณะ  หล่อโลหพันธุ์ และ คุณสุนิดา  เตียธสิทธิ์

 

อบรมการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Wordและเทคนิคการจัดรูปเล่มเอกสาร ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9  อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยผู้เข้ารับการอบรมทั้งนักศึกษาและบุคลากร ทั้งหมด จำนวน  49 คน

วิทยากร : คุณกรพรหม  ถิระวัฒน์ , คุณกฤษณะ  หล่อโลหพันธุ์, คุณสุนิดา  เตียธสิทธิ์ และคุณชนัญญา  สารใจคำ

Loading...
Loading...