ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้

ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานกลุ่มงานเทคโนโลยี
วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 701 อาคารสยามบรมราชกุมารี

20140318-procedure-1

ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม ผู้อำนวยการกล่าวเปิดการประชุม

20140318-procedure-2

นายกรพรหม ถิระวัฒน์ นำเสนอกระบวนงานแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

20140318-procedure-1

นายภิญโญ เกิดแก้ว นำเสนอกระบวนงานระบบจองใช้ทรัพยากรฯ

20140318-procedure-1

นางสาวกสิมา คิ้วเจริญ นำเสนอกระบวนการบริหารความเสี่ยงข้อมูลส่วนตัว

 

 

Loading...
Loading...