อบรม "การเลือกหัวข้อจัดทำเอกสารการขอตำแหน่ง"

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร  "การเลือกหัวข้อจัดทำเอกสารการขอตำแหน่ง"
วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๕๐๒ ชั้น ๕ อาคารสยามบรมราชกุมารี

position-24022557-1

คุณภาวินี พันธ์ลาภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ วิทยากรการฝึกอบรม

 

position-24022557-2

บรรยากาศการอบรม

position-24022557-3

บรรยากาศการอบรม

position-24022557-4

บรรยากาศการอบรม

 

Loading...
Loading...