ศึกษาดูงานศูนย์สอบมาตรฐานด้าน IT ม.มหิดล

เยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์สอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่  ๒๔ มกราคม  ๒๕๕๗  เพื่อศึกษาเรียนรู้ ขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารจัดการการสอบวัดระดับความรู้และความเชี่ยว ชาญทางด้าน IT ตามมาตรฐานสากล

 

mahidol-24012557-1

รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบของที่ระลึกให้กับ ผศ.ภัทราวดี ธนวงศ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ

 

mahidol-24012557-2

รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบของที่ระลึกให้กับ ผศ.ภัทราวดี ธนวงศ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ

 

mahidol-24012557-3

บรรยากาศการศึกษาดูงาน

mahidol-24012557-4

บรรยากาศการศึกษาดูงาน

 

Loading...
Loading...