ศึกษาดูงานศูนย์สอบมาตรฐานด้าน IT - RMUTT

เยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์สอบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันศุกร์ที่  ๗ มกราคม  ๒๕๕๗  เพื่อศึกษาเรียนรู้ ขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารจัดการการสอบวัดระดับความรู้และความเชี่ยว ชาญทางด้าน IT ตามมาตรฐานสากล

 

rmutt-07012557-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม มอบของที่ระลึกให้กับ นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

rmutt-07012557-2

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

rmutt-07012557-3

บรรยากาศในห้องประชุม

rmutt-07012557-4

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

rmutt-07012557-5

บรรยากาศการศึกษาดูงาน

 

 

Loading...
Loading...