แนะนำบริการด้านไอทีของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม  2556  ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารอาคารบุญชนะ อัตถากร โดยมีตัวแทนกล่าวต้อนรับ และแนะนำบริการต่างๆของทางสำนักฯ

 

pa-271256-1

คุณกรพรหม ถิระวัฒน์ และ คุณอรวรรณ สุขยานี กล่าวต้อนรับและแนะนำบริการต่างๆของทาง ITcenter

 

pa-271256-2

บรรยากาศในห้องประชุม

 

pa-271256-3

บรรยากาศในห้องประชุม

 

 

 

Newsletter-4web-01

เอกสารแนะนำบริการของ ITcenter (1)

 

Newsletter-4web-02

เอกสารแนะนำบริการของ ITcenter (2)

 

Loading...
Loading...