จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงาน

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ   จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  19  กันยายน  2556  ณ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี   เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่มตามข้อ เสนอแนะของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  และประชุมสรุปผลการดำเนินงาน     โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม จำนวน  30 คน

 

190956-mes-1

ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม รองผู้อำนวนการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม

 

190956-mes-2

บรรยากาศประชุมสรุปผลการดำเนินงาน

 

190956-mes-3

คณะทำงานจากหน่วยงานต่าง ๆ

 

Loading...
Loading...