รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวิทยานิพนธ์

ผศ.ดร.นวลนดา  สงวนวงษ์ทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒน บริหารศาสตร์   ประจำปี  2556  ในระดับปริญญาเอก  สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม  หัวข้อวิทยานิพนธ์  “การศึกษาต้นทุนสิ่งแวดล้อมสำหรับการประเมินคุณค่าของการพัฒนาอุตสาหกรรม ไทย” เมื่อวันที่  6  กันยายน 2556  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

160956-aj-non-02

...

 

160956-aj-non-01

...

 

Loading...
Loading...