ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้

ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานกลุ่มงานเทคโนโลยี
วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 701 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

 

Loading...
Loading...